Discount Web Hosting Provided by BlueHost Coupon
Get a website for as low as $3.95 per month.
 

 

Reparație capitală cu modernizarea și creșterea

capacității celor 6 grupuri de la

Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier I

 

                                

ing. Aurel Mîndrican

ing. Iulia Stroe 

S.C. HIDROELECTRICA S.A           

Direcția Reparații – birou retehnologizare

 

1.Introducere

Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I - Djerdap I realizat în urma Acordului încheiat în 1963 între România și Iugoslavia, are o putere instalată de 2100 MW și este în exploatare din anul 1970 realizând o producție de energie electrică de cca.275 mld. kWh, ceea ce înseamnă o producție medie anuală de energie de 11-12 mld. KWh.

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fig. 1. – vedere generală aval

În condiții normale de exploatare, în anul 2000 fiecare hidroagregat va depăși 200.000 de ore de exploatare, depășindu-se limita duratei de viață acceptate ca normală pentru acest tip de grupuri. Cu alte cuvinte agregatele de la CHE Porțile de Fier I au funcționat în medie timp de 30 de ani peste 6000 (cca 6350) de ore anual, ceea ce reprezintă un adevărat record.

În anul 1982, Comisia mixtă româno – iugoslavă a hotărât să fie elaborat un studiu comun care să analizeze posibilitatea măririi puterii sistemului. Studiul, agreat de ambele părți, a fost finalizat în anul 1991 și prevedea ca la expirarea duratei de viață a celor șase agregate din fiecare centrală retehnologizarea acestora să se facă cu mărirea puterii unitare de la 175 MW la 190 MW și instalarea suplimentară a unui grup similar pe fiecare centrală, părțile urmând să realizeze lucrarea separat, într-un ritm propriu. Soluția grupului suplimentar a apărut ca urmare a faptului că de la PIF și până la începerea lucrărilor grupurile nu au putut intra în reparații capitale din considerente economice, apreciindu-se că durata unei reparații capitale depășește un an de zile, energia neprodusă astfel fiind  de cca. 1 miliard kWh. Promovarea unui grup suplimentar, nr. 7 în una din deschiderile deversoare, similar pentru partea sârbească, ar fi putut fi o soluție dacă acesta ar fi fost identic cu grupurile aflate în exploatare. Deoarece această soluție ar fi afectat brutal construcția s-a preferat soluția creșterii capacității  de turbinare a agregatelor retehnologizate.

Prin hotărârea guvernului României nr. 474/28 aug. 1997 s-a stabilit achiziția dintr-o singură sursă în vederea realizării lucrării „Reparație capitală cu modernizarea celor 6 hidroagregate aflate in exploatare, în vederea creșterii gradului de siguranță și a puterii instalate în Centrala Hidroelectrică  Porțile de Fier I”. RENEL a fost autorizat să angajeze execuția lucrării cu un singur contractant firma SULZER-HYDRO Ltd. care urmează să execute lucrarea împreună cu subcontractanții  ABB, SIEMENS, S.C. UCM Reșița S.A., S.C. Hidroconstrucția S.A. și S.C. Energomontaj S.A.

În perioada septembrie 1997 – ianuarie 1998 au avut loc tratative tehnice și comerciale, care s-au finalizat cu semnarea contractului  RENEL- SULZER-HYDRO Ltd..

În conformitate cu prevederile acestui contract retehnologizarea agregatelor existente se va realiza cu mărirea puterii instalate a fiecărui grup la puterea de 190 MW și constă în operațiuni de remediere, înlocuire și/sau modernizare a diferitelor subansambluri ale fiecărui agregat, respectiv ale turbinei, generatorului și instalațiilor auxiliare ale acestora. Pentru realizarea acestor activități fiecare agregat se demontează complet, cu excepția pieselor înglobate în beton și se remontează după ce toate piesele și subansamblurile au fost supuse operațiunilor prevăzute.

De asemenea echipamentele și instalațiile din centrală, care sunt necesare pentru retehnologizarea grupurilor sau pentru asigurarea bunei funcționări a grupurilor retehnologizate la noii parametri, sunt supuse unor operațiuni de reparații capitale și modernizare. S-au executat lucrări de reabilitare a infrastructurii obiectivului, reparații capitale ale instalațiilor de ridicat și transport și a căilor de rulare aferente, retehnologizarea echipamentelor hidromecanice de pe circuitul hidraulic al turbinei (grătare, batardouri, vane, etc.) și se vor reabilita echipamentele și instalațiile electromecanice din centrală (transformatoare, cabluri de 220 kV, instalații auxiliare mecanice și electrice, elemente de automatizare, etc.).

În lucrarea  „Reparație capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității CHE Porțile de Fier I.” soluțiile tehnice și volumul lucrărilor sunt defalcate astfel:

ü                    partea A – „retehnologizarea și mărirea puterii hidroagregatelor” (lucrări care fac obiectul contractului cu SULZER-HYDRO Ltd.);

ü                    partea B – reparație capitală cu modernizarea echipamentelor și instalațiilor  din centrală (lucrări care se execută cu fonduri proprii CONEL).

 

2. Lucrări și servicii asigurate de SULZER HYDRO

 

Pe baza contractului încheiat, firma SULZER HYDRO Ltd. se angajează la următoarele:

1) Să elaboreze și să predea CONEL documentațiile tehnice pentru retehnologizarea hidroagregatelor existente cu mărirea puterii la 190 MW ( turbină, generator și instalațiile auxiliare ale acestora) în volumul și la termenele precizate în Documentația de Licitație;

2) Să stabilească în cadrul proiectelor, subansamblurile agregatelor care trebuiesc înlocuite, retehnologizate sau reutilizate și să definitiveze soluțiile de retehnologizare necesare.;

3) Să efectueze într-un laborator neutru, încercări pe modelul hidraulic care să justifice parametrii garantați prin proiect;

4) Să asigure fabricarea, să probeze în fabrică, să transporte și să aducă la centrala Porțile de Fier I subansamblurile noi ale agregatului; să asigure depozitarea, păstrarea și paza lor;

5) Să demonteze agregatul existent, să îndepărteze părțile prevăzute a se înlocui și să se remedieze conform proiectelor, pe șantier sau în uzinele sale specializate părțile care se refolosesc; să asigure transportul pieselor de remediat la/de la uzinele specializate și să asigure calitatea tuturor remedierilor conform programelor;

6) Să remonteze agregatul, să facă probele de montaj, de punere în funcțiune și de garanții, să asigure recepția de punere în funcțiune și să predea agregatul către CONEL pentru exploatarea industrială;

7) Să livreze un set de piese de schimb și de rezervă pentru agregat, conform solicitărilor CONEL;

8) Să livreze un set de scule și dispozitive necesare montajului, suplimentar față de cele pe care CONEL le pune la dispoziție;

9) Să aplice prevederile de la punctele 4, 5 și 6 succesiv la cele 6 agregate existente, ținându-se seama de particularitățile fiecărui agregat, corespunzător stării lui tehnice și gradului de uzură al coponentelor sale;

10) Să predea CONEL proiectul de organizare a lucrărilor prevăzute la punctele 4, 5, 6 și 9 cu toate obiectele, lucrările și instalațiile auxiliare necesare;

11) Să predea CONEL programul de realizare a lucrărilor, cu toate activitățile, lucrările pregătitoare cât și lucrări principale, de la intrarea în vigoare a Contractului până la retragerea din exploatare a primului agregat supus retehnologizării și în continuare până la darea în exploatare industrială a celui de-al șaselea agregat retehnologizat;

12) Să realizeze lucrările conform programului prevăzut la punctul 11, după convenirea acestuia cu CONEL și să asigure materialele, forța de muncă, utilajele, echipamentele și toate cele necesare realizării în bune condiții a planului convenit;

13) Să organizeze, să coordoneze și să supravegheze tehnic toate activitățile prevăzute la punctele 1 – 12;

14) Să asigure instruirea și formarea personalului de exploatare;

 

3.  DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Caracteristicile principale ale amenajării. prezentarea generală

 

Sistemul utilizează potențialul hidroenergetic al unui sector de 300 km, din care 132 km reprezintă sector comun româno-iugoslav.

Sistemul valorifică un potențial teoretic de 12,8 miliarde kWh într-un an hidrologic mediu, din care 80 % este aferent sectorului comun.

Obiectul principal al sistemului este format dintr-un baraj deversor amplasat în mijlocul albiei, încadrat simetric de câte o centrală electrică și o ecluză pentru navigație. Lungimea frontului barat este de 1278 m, axa de simetrie  a uvrajelor coincide cu frontiera de stat româno-iugoslavă împărțind barajul deversor in doua părți egale.

Barajul deversor este din beton și are 14 deschideri de câte 25 m despărțite de pile cu grosimea de 7 m și închise cu stavile plane duble de 14,86 m înălțime. Creasta deversorului este la cota 55,20 mdMA, iar coronamentul pilelor este la 72,50 mdMA, cu 3 m peste nivelul maxim al retenției.

Centrala hidroelectrică este de tip central㠖 baraj, cu înălțimea structurii de retenție de 75,60 m.

Ecluza este realizată pentru diferența maximă de nivel de 34,40 m și are două trepte, cu sasuri de 310 x 34 m, adâncime la prag 4,50 – 5,00 m și gabarit liber de 10 m.

 

Caracteristicile amenajării

 

    Niveluri amonte

§    Maxim                                                                                     70,00 mdMA

§    Normal                                                                                    69,50 mdMA

§    Minim de exploatare                                                                 63,00 mdMA

     Niveluri aval

§    Maxim (cu asigurare 0,01 %)                                                   46,65 mdMA

§    Normal                                                                                    42,52 mdMA

§    Minim funcționare                                                                     41,00 mdMA

§    Minim extrem                                                                           38,50 mdMA

    Debite

§    Debit mediu multianual al Dunării                                              5560 m3/s

§    Debitul maxim în centralele existente (12 X 725 m3/s)                8700 m3/s

 

Echipamentele de la priza centralei

 

Priza centralei este echipată, pe fiecare din cele 6 circuite hidraulice, cu:

§          2 grătare mobile 11,0 x 27,3 – 215/3 în nișe comune cu batardourile,

§          2 batardouri 11,0 x 24,71/42,69 pentru revizia vanelor cu închidere rapidă,

§          2 vane plane cu închidere rapidă 11,0 x 17,7/44,05.

Manevrarea acestor echipamente se face cu două macarale capră 1600/500 kN – 15 m, care deservesc și echipamentele de la baraj.

Curățarea grătarelor și evacuarea plutitorilor se face cu un greifer plan 11,25/227 – 6 și un greifer polip 4/5, manevrate de două macarale de 250 kN – 4 m amplasate la cota 72,50 mdMA.

 

Echipamentele hidroenergetice

 

Centrala română este echipată cu 6 hidroagregate cu turbine Kaplan verticale cu puterea la cupla turbinei de 178 MW cuplate direct cu generatoare sincrone trifazate de 190 MVA.

A.     Turbina și instalațiile turbinei

   Caracteristicile principale ale turbinelor existente sunt:

-       Tip                             Kaplan, verticală cu camera spirală din beton (KVB)

-       Furnizori                     LMZ Leningrad (T1,T2, T3) – St. Petersburg
                                 UCM Reșița (T4, T5, T6)

-       Puterea nominală         178  MW.

Turbinele sunt prevăzute cu un regulator de turație de tip proporțional integral cu amplificare electromagnetică, de tip EGRK 211 – 200 B.

Grupul de ulei sub presiune este de tip GUP 2 X16 – 40 având presiunea de lucru de 40 bari.

fig.2. - secțiune transversală prin centrală

            B.  Generatorul și instalațiile anexe
              Caracteristicile principale ale instalației de generator sunt:
                1.  generator principal

-            tip                                     generator sincron vertical trifazat (HVS 1500/175 – 84)

-            furnizor                             Electrosila Leningrad (St. Petersburg) – HG1, HG2, HG3

                                                 UCM Reșița – HG4, HG5, HG6

-            puterea aparentă nom.       190  MVA

     2.  generator auxiliar

-          tip                                                   AVS 850/20 – 84

-          tensiune nominală                            675/388 V

     3.  generator sincron de reglaj

 

4. Etape în exploatarea centralei

 

De la punerea în funcțiune (1970 – 1971) până în prezent, hidroagregatele au funcționat în regimuri foarte diferite atât în ce privește debitele cât și căderile.

Astfel,  în cursul exploatării se pot distinge următoarele etape importante:

-       perioada de exploatare provizorie (1970 – 1971) înainte de terminarea execuției obiectivului, cu cota de baraj 52,50 mdMA când s-a funcționat la căderi de 10,00 – 17,50 m;

-       perioada 1971 – 1977, când s-a funcționat cu nivel amonte 68,00 mdMA și nivel aval liber;

-       perioada 1977 – 1985, când s-a funcționat cu cota maximă în amonte 69,50 mdMA și cu nivel aval liber (înainte de intrarea în funcțiune a centralei din aval, CHE Porțile de Fier II);

-       perioada 1985 – 1987, când s-a funcționat cu nivel amonte 69,50 mdMA și nivel aval ridicat (căderi micșorate) din cauza intrării în funcțiune a CHE Porțile de Fier II;

-       perioada 1987 – pâna în prezent când s-a funcționat cu cota maximă la baraj 69,50 mdMA și cu cota ridicată în lacul de acumulare ( secțiunea Nera), până la 70,30 mdMA în domeniul debitelor mari.

Nivelurile apei amonte de baraj sunt cele de control (maxim admisibile) din secțiunea Nera și au fost stabilite prin acordurile romano-iugoslave din 1977 și 1987 după cum urmează:

-         până în anul 1988                                     69,50 mdMA,

-         din anul 1988 până în prezent       70,30 mdMA.

 

5. Soluția tehnică existentă

 

A)    TURBINĂ

 

a.      Caracteristici tehnice ale grupurilor actuale sunt:

-               Putere nominală a turbinei                                                        178  MW

-               Debitul maxim al turbinei                                                         725 m3/s

-               Căderea netă maximă                                                              34,06 m

-               Căderea de calcul                                                                   27,10 m

-               Căderea minimă extremă                                                         17,50 m

 

b.      Caracteristici constructive

Pentru aceste condiții, furnizorii hidroagregatelor (LMZ și UCMR), au livrat turbine cu următoarele caracteristici constructive:

-             tipul turbinei                                                                             Kaplan verticală cu cameră   spirală din beton cuplată direct cu generatorul

-             diametrul rotorului                                                                    D1 = 9,5 m

-             turația                                                                                      71,43 rot/min

-             numărul de pale rotorice                                                           z = 6

-             numărul de palete ale aparatului director                                    z0 = 32

-             deschiderea maximă a aparatului director                                  a0 = 700 mm.

-             unghiul de înfășurare al camerei spirale                                      φsp = 2250

-             numărul coloanelor statorice                                                     12

   În urma probelor efectuate în anul 1976 în scopul verificării posibilității de a mări puterea turbinei, furnizorul a mărit puterea pe tot domeniul căderilor și a schimbat parametrii turbinei astfel:  

-          puterea nominală                                                                       194  MW

-          debitul maxim                                                                            800 m3/s

-          căderea de calcul pentru puterea de 194 MW                            26,50 m

-          căderea netă la care se atinge puterea de 178 MW                    24,50 m

În perioada 1976 – 1979 (înainte de intrarea în funcțiune a CHE Porțile de Fier II, când nivelul aval al CHE Porțile de Fier I a crescut), hidroagregatele au funcționat la puteri  peste 175 MW după cum urmează:

·             1364 ore cu 6 grupuri la 180 MW

·             1866 ore cu 6 grupuri la 185 MW

·             190 ore cu 6 grupuri la 190 MW

În urma funcționării la puteri mărite, s-a constatat o accelerare a eroziunii cavitaționale la paletele rotorice și la butuc.

Pentru a nu reduce durata de viață a rotorului turbinei, s-a adoptat decizia de a se funcționa la puteri mărite doar în situații excepționale, pe durata de max. 20 minute și nu mai mult de 40 – 50 ore/an/grup.

 

c. Caracteristicile tehnice ale instalațiile anexe ale turbinei

1)  Regulatorul de viteză

Regulatorul este de tip proporțional, integral cu amplificare electromagnetică de tip EGRK 211-200B.

             2) Grupul de ulei sub presiune este de tipul 2 x 16 – 40

·      rezervorul de ulei         - volumul total                                       36 m3
                                 - volumul normal                                   15 m3

·      electropompa I           - presiunea de lucru                               40 bar
                                 - puterea                                               100 kW
                                 - debit                                                   18 l/s
                                 - turația                                                 1500 rot/min.
                                 - nr. bucăți                                            3

·      electropompa II          - presiunea de lucru                              40 bar
                                 - puterea                                              40 kW
                                 - debit                                                  61 l/s
                                - turația                                                3000 rot/min.
                                 - nr. bucăți                                            1

·    acumulator                  - volum total                                         36 m3 
                                 - volumul normal de ulei                        13,7 m3
                                 - număr ansamble                                 1

·    recipient ulei – aer       - volum total                                         5 m3 
                                 - volumul normal de ulei                        2 m3
                                 - număr ansamble                                 1 

 

 

B) GENERATORUL

 

Hidrogeneratorul HVS 1500/175 – 84, DE 190 MVA, 15,75 kV, 71,43 rot/min este de tip umbrelă, având lagărul axial amplasat în partea inferioară a generatorului, pe capacul turbinei cu lagărul radial amplasat în steaua superioară.

Sistemul de excitație al hidrogeneratorului este independent, cu tiristori. Pe axul hidrogeneratorului este montat un generator auxiliar ce alimentează prin intermediul redresorului cu tiristori înfășurarea rotorului hidrogeneratorului. Excitația generatorului auxiliar se face prin autoexcitație cu tiristori.

Pe axul hidrogeneratorului este de asemenea amplasat generatorul de reglaj, ce alimentează regulatorul de turație electrohidraulic al turbinei.

Inelele de contact de la înfășurările de excitație ale hidrogeneratorului și generatorului de reglaj, sunt dispuse deasupra planșeului sălii mașinilor. Deasupra generatorului de reglaj este montat capul de distribuție al turbinei.

Hidrogeneratorul este prevăzut cu instalație de frânare și ridicare, instalație de stins incendiu, instalație de control termic, protecție și control lagăre axial și radial și al sistemului de răcire.

Date tehnice – hidrogeneratorul principal

·                tip hidrogenerator                           HVS 1500/175 / 84

·                puterea aparentă                            S = 190 MVA

·                puterea activă                                P = 171 MW

·                tensiunea nominală                         Un = 15,75 + 5 % V

·                curentul pe fază                              Isf = 6960 A

·                turația nominală                              n = 71,43 rot/min

·                turația de ambalare                         nmax = 180 rot/min

·                frecvența nominală                         fnom = 50 + 5 Hz

·                numărul de faze                              m = 3

·                factorul de putere                           cosj = 0,9

·                numărul de perechi de poli              2p = 84

 

6. Informații privind starea tehnică a hidroagregatelor

 

I)                   TURBINA

 

Principalele deficiențe semnalate la subansablurile turbinelor de la punerea în funcțiune până la sfârșitul anului 1996 sunt următoarele:

Ø                  Palete rotor
          La paletele rotorice deficiențele principalele sunt pricinuite de apariția fenomenului de cavitațiE, apariția fisurilor și ruperile de palete.

-         Fenomenul de cavitație a apărut la toate cele 6 turbine și se caracterizează prin existența a două zone specifice (aceleași pentru toate paletele – una mărginită de bordul de atac și bordul de fugă, respectiv zona dopului tehnologic în axul palei spre bordul exterior – adâncimea eroziunii fiind aici cea mai mare) și diferențe mari de valori ale greutății materialului dislocat între palele aceluiași grup și între grupuri. Funcționarea în perioada 1976 – 1979 la puteri peste 180 MW a dus la amplificarea fenomenului de eroziune cavitațională.

-         Apariția fisurilor la palele rotorului, a fost sesizată prima oară în 1977, fiind prezente la 5 din cele 6 grupuri (excepție HA3) în 2 zone specifice, pe bordul de fugă spre camera rotorului și axul paletei spre butuc. Comportarea este foarte diferită între grupuri și între paletele aceluiași rotor și există tendința clară de amplificare a fenomenului la HA6.

-          Fenomenul de rupere palete, a apărut în decembrie 1989 la turbina HA6 după 124500 ore de funcționare rupându-se bucăți de circa 460 x 490 mm2 din paleta 2 și circa 460 x 565 mm2 din paleta 5, ambele în zona muchiei de ieșire spre camera rotorului, zona unde apar cel mai frecvent fisurile. Starea actuală a paletelor, precum și decizia de mărire a puterii turbinei, au condus la adoptarea deciziei de înlocuire a paletelor rotorice în cadrul lucrărilor de retehnologizare a grupurilor.

Ø                  Camera rotorului
          Fenomenul de cavitație a apărut la camera rotorului, în vecinătatea ușii de acces la periferia paletelor rotorice și sub pragul inferior al ușii de acces. Comportarea camerei rotorului la cavitație,  este și ea diferită de la un grup la altul, grupul 3 fiind cel mai afectat, grupurile 1, 4, 5 mai puțin afectate, iar 2 și 6 practic nu au fost afectate de cavitație pe camera rotorului. S-au constatat fisuri și desprinderi de blindaj la aproape toate grupurile (mai puțin 1 și 2) în zona învecinată ușii de acces la periferia paletelor. Starea tehnică a blindajului camerei rotorului, a condus la decizia de păstrare a ei, cu efectuarea remedierilor necesare și înlocuire a ușii de acces într-o soluție îmbunătățită.

Ø                  butucul rotorului
              În zonele adiacente flanșelor de prindere a paletelor, au apărut zone afectate de cavitație, cu adâncimi relativ mici, comportarea fiind mai bună la grupurile 1 – 3  decât la grupurile 4 – 6. Starea sa tehnică justifică refolosirea acestuia pentru un nou ciclu de fabricație.

 

 

 

Ø                  statorul turbinei
              Începând cu anul 1983 au apărut fisuri la îmbinările sudate ale coloanelor cu inelul superior și inferior. Fenomenul se caracterizează prin prezența fisurilor la toate grupurile, remedierile conduc la apariția fisurilor în zone adiacente, iar gradul de fisurare diferă de la o coloană la alta în cadrul aceluiași stator și de la un stator la altul.

Ø                  aparatul director
La acest subansamblu s-a consemnat doar apariția la grupul 6 a unor pendulații la fusul inferior al paletei 28 ,datorate distrugerii țevilor sistemului de ungere a

                         Fig. 3. –  butucul turbinei                bucșelor. Se constată, de asemenea, uzura rapidă a sistemelor de etanșare ale axului superior al paletelor, ceea ce necesită înlocuirea frecventă a acestora.

Ø                  capac turbină
              Grupul 4 prezintă 3 discontinuități la îmbinările sudate ale unor nervuri cu rol de mărire a momentului de inerție.

Ø                  arbore turbină
              La arborele grupului 1 au apărut fisuri la sudurile de asigurare a șuruburilor de prindere cu butucul turbinei și cupla cu generatorul, iar la grupul 4 a fost necesară refacerea liniei de arbori.

Ø                  cap distribuție
              La grupul 3 a fost necesară înlocuirea capului de coloană, iar la celelalte grupuri s-au înregistrat un număr mare de intervenții prilejuite de înlocuirea unor piese de uzură și remedieri.

Ø                  lagăr radial turbină
              la lagărul radial, s-au înregistrat un număr mare de intervenții pentru remedieri: pete și rizuri la segmenți, fisuri la bucșe și șuruburi de reglaj pastile, jocuri mărite în lagăr.

Ø                  etanșarea arborelui
             S-au înlocuit în repetate rânduri segmenții de grafit, inelele de bronz și garniturile dintre segmenți. Datorită volumului mare de intervenții și piese înlocuite, etanșările reprezintă un ansamblu foarte puțin fiabil, a cărui soluție tehnică se dorește a fi schimbată.

Ø                  ogiva rotorului
             În 1979 a fost înregistrat un singur eveniment la grupul 6, când după o intervenție pentru înlocuirea unor șuruburi de prindere, ogiva a căzut, aceasta fiind recuperata si remontata ulterior.

 

II)                 GENERATORUL

 

Principalele deficiențe semnalate la subansablurile turbinelor de la punerea în funcțiune până la sfârșitul anului 1996 sunt următoarele:

Ø                  înfășurarea rotorului
              Reviziile și reparațiile efectuate în ultima perioadă au evidențiat urme de activitate de descărcări parțiale în zona de ieșire a barelor din crestătură și zona frontală.Lucrările principale de întreținere efectuate periodic cu ocazia reviziilor și reparațiilor curente au constat în curățirea și spălarea suprafețelor accesibile, refacerea acoperirilor antiefluvii și de protecție, reîmpănarea barelor în crestătură, refacerea legăturilor slăbite în zona frontală.

Ø                  miezul magnetic al statorului
            La toate hidrogeneratoarele din centrală, s-a constatat ondularea pachetelor de tole. Acesta este rezultatul tensiunilor mecanice apărute în miez prin blocarea dilatării termice a acestuia de către carcasa mai rece și mai rigidă. Miezul statoric prezintă văluiri  în vecinătatea tuturor planelor de separație a sectoarelor. Nu s-au observat defecțiuni de tipul: fisuri sau rupturi de tole, deteriorări sau rupturi de pene de pachetare, buloane de presare fisurate sau rupte.

Ø                  bobinele polare
            A fost înregistrată numai o strangulare importantă a unei legături interpolare la HA 6. În general, reviziile au redus frecvența apariției unor astfel de defecte, bobinele polare lăcuite uniform și rigidizate, legăturile între bobine sunt în stare bună, nu se observă urme de încălziri locale pe suprafața pieselor polare.

Ø                  înfășurarea de amortizare
            Defectele apărute la înfășurarea de amortizare, s-au localizat la legăturile segmentelor pentru întregirea inelelor de scurtcircuitare și numai o singură dată în cazul funcționării în regim de motor asincron după pierderea excitației. Înfășurarea de amortizare este controlată la fiecare revizie și a dovedit robustețe pentru toate regimurile de funcționare normală prevăzute în cartea tehnică a mașinii și întâlnite real în exploatare.

  

 

7. Caracteristici nominale după retehnologizare

 

caracteristicile amenajării

Niveluri amonte

š Maxim                                                                                  70,00 mdMA

š Normal                                                                                 69,50 mdMA

š Minim de exploatare                                                              63,00 mdMA

                                      Niveluri aval

š      Maxim (cu asigurare 0,01 %)                                              46,065 mdMA

š      Normal                                                                               42,52 mdMA

š      Minim de funcționare                                                           41,00 mdMA

š      Minim extrem                                                                     38,50 mdMA

              Căderi

š      Sarcină maximă                                                                  31,50 m

š      Netă maximă                                                                      31,40 m

š      Nominală (cădere minimă
la care se obține puterea de 194 MW)                                max. 25,80 m

š      De calcul pentru debitul maxim                                20,00 m

š      Minimă nominală                                                    18,00 m

š      Minimă excepțională                                                           15,40 m

             Debite

š      Debit maxim de grup retehnologizat                                     cca. 840 m3/s

š      Debit maxim al centralelor după retehnologizare                   cca. 10.080 m3/s

š      Debit mediu multianual al Dunării                                         5560 m3/s

             Puterea la cupla turbinei

š      Corespunzătoare căderii nominale și debitului maxim      194 MW

š      Minimă de funcționare                                                         70 MW

 

Caracteristicile turbinei retehnologizate

Turbinele existente se retehnologizează cu majorarea puterii nominale la 194 MW realizați la o cădere nominală de max. 25,80 m, prin prelucrarea unui debit de cca. 840 m3/s.

Tip turbină:                                                   Kaplan verticală cu cameră spirală din beton,           cuplată direct cu hidroagregatul aferent

Turație nominală:                                                       71,43 rpm

Sens de rotație                                                          sensul acelor de ceasornic

Diametrul rotorului turbinei                                        D1 = 9500 mm

Cota axului rotorului turbinei                                      31,00 mdMA

Unghiul de înfășurare a camerei spirale                      j = 225 o

Turbina va fi astfel dimensionată încât să reziste minimum 2 minute la funcționarea cu viteza de rotație de ambalare cu ruperea legăturii combinatorii.

 

retehnologizarea turbinei și a instalațiilor anexe

retehnologizarea agregatelor se face cu mărirea puterii nominale de la 178 mw la 194 mw la cupla turbinei, respectiv de la 175 MW la 190 MW la bornele generatorului.

Retehnologizarea constă în înlocuirea unor subansambluri și piese care nu mai pot fi reutilizate pentru un nou ciclu de funcționare de 30 de ani, respectiv în retehnologizarea prin remediere sau modernizare a unor subansambluri ale turbinei, în care scop turbina se demontează complet – cu excepția pieselor înglobate în beton – și se remontează după ce toate subansamblurile au fost supuse activităților preconizate.

Partea de construcție a centralei nu va fi afectată de lucrările efectuate, intervențiile asupra acesteia constând numai în eventuale remedieri sau tratamente speciale   ale betonului.

În procesul de retehnologizare se vor respectă următoarele condiții:

ü       Se va menține diametrul rotorului turbinei (9500 mm);

ü         Se va avea în vedere ca eventualele înlocuiri ale unor subansambluri să nu afecteze geometria circuitului hidraulic existent sau să conducă la modificarea dimensiunilor turbinei

În vederea reducerii duratei de realizare a lucrărilor de retehnologizare urmează ca pentru prima turbină care este retehnologizată să se achiziționeze în prealabil un volum sporit de piese noi (părți rotitoare ale turbinei, palete aparat director etc.).

 

Retehnologizarea turbinei

Modul de retehnologizare a subansamblurilor principale:

ü    Paletele rotorului sunt înlocuite, ținând cont de mărimea parametrilor turbinei (debit și putere);

ü    Starea tehnică a mecanismelor din interiorul butucului rotorului se determină doar în momentul demontării și dezasamblării rotorului. Pentru prima turbină se prevăd mecanisme noi, urmând ca mecanismele recuperabile sa fie revitalizate în fabrică și utilizate la turbina următoare;

ü    Se acordă o atenție deosebită retehnologizării statorului turbinei având în vedere că la toate cele 6 turbine au apărut fisuri la îmbinările sudate ale coloanelor cu inelul superior și inferior.

ü    Referitor la retehnologizarea aparatului director, s-a luat în considerare faptul că uzura fusurilor palelor aparatului director cât și a bucșelor este neuniformă, fiecare din cele 32 de palete prezentând alte jocuri. În această situație sunt posibile două modalități de retehnologizare și anume: înlocuirea bucșelor și prelucrarea fusurilor paletelor la dimensiunile noilor bucșe sau executarea de bucșe unicat pentru fiecare dimensiune de fus de paletă dacă uzura fusului este în limita admisă. S-a considerat că prelucrarea fusurilor paletelor se execută în fabrică datorită complexității lucrării și a utilajelor speciale folosite. Întrucât această lucrare se află pe drumul critic și conduce la întârzierea punerii în funcțiune  a grupului retehnologizat s-a prevăzut pentru prima turbină retehnologizată un set de pale noi pentru aparatul director, urmând ca cele demontate să fie utilizate la turbina următoare.

ü    Capacul turbinei va fi păstrat, eventual cu efectuarea unor ridigizări suplimentare având în vedere și mărirea capacității grupului;

ü    Se vor înlocui regulatorul de turație și echipamentele de reglaj.

 

Echipamentele și subansamblurile care se înlocuiesc

Se are în vederea înlocuirea ansamblurilor și pieselor vitale care în funcționare sunt supuse încărcărilor dinamice și a căror rezervă de viață a fost considerabil micșorată de la punerea în funcțiune și până în prezent. De asemenea se înlocuiesc subansambluri reproiectate în vederea asigurării parametrilor majorați ai turbinei (putere și debit).

Pentru turbinele hidroagregatelor HA2R – HA6R principalele echipamente, subansambluri și piese care urmează a fi înlocuite sunt : paletele rotorului, etanșările arborelui, ușa de acces în camera spirală, sistemul de reglaj (regulator și sisteme de reglaj), pompele grupului de ulei sub presiune, piesele de uzură si organele de asamblare care nu mai corespund.

Pentru turbina primului hidroagregat care va fi supusă retehnologizării HA1R se prevede un număr sporit  de subansambluri și piese noi în vederea reducerii duratei totale a lucrărilor de retehnologizare. pentru această turbină furnitura va cuprinde suplimentar următoarele subansambluri noi: butuc rotor și mecanismul de acționare palete rotor  (care împreună cu paletele rotorice constituie un ansamblu de rotor complet nou), palete aparat director și arbore turbină.

 

Echipamente și subansambluri care se retehnologizează

Operațiunile de retehnologizare sunt făcute în fabricile SULYER-HYDRO și ale subcontractanților și în hidrocentrală.

Echipamente și subansambluri care se retehnologizează în centrală.

În centrală sunt retehnologizate piesele înglobate ale turbinei (stator, cameră rotor, căptușeli, blindaje, scări și platforme, etc.) și alte subansambluri care nu necesită prelucrări speciale în fabrică (ogivă rotor, inel inferior și superior aparat director, pârghie și inel de reglare, capac turbină, suport lagăr axial, unele detalii pentru arbore, suport carcasă și capac lagăr radial, etc.).

Echipamente și  subansambluri care se retehnologizează în fabrică

În fabricile SULYER-HYDRO sau a subcontractanților se prevede retehnologizarea următoarelor subansambluri principale: butuc rotor, mecanism de acționare rotor (bielă, piston, manivelă, fus paletă, capac, etc.), palete aparat director, corp arbore turbină, cap și coloană distribuție etc. Pentru turbina primului hidroagregat retehnologizat la care se achiziționează un ansamblu de rotor nou, butucul, mecanismul de acționare rotor și paletele aparatului director vor fi în felul acesta și ele, noi.

 

Piese ale turbinei retehnologizate

Piesele înglobate sunt verificate și după necesități vor fi supuse unor testări cu metode nedistructive. Dacă se  consideră necesar se vor înlocui porțiuni de căptușeală sau se vor prevedea căptușeli suplimentare pe zonele unde datorită creșterii vitezei apei prin mărirea debitului se pot produce deteriorări a părții de beton.

Realizarea protecției anticorozive a pieselor înglobate se realizează după demontarea hidroagregatului, verificarea pieselor înglobate și executarea remedierilor și completărilor necesare.

Coloanele statorului turbinei prezintă fisuri în zonele de încastrare a coloanelor. Este de așteptat ca după mărirea puterii turbinei, respectiv creșterea debitului turbinat, mărirea vitezei apei printre coloanele statorului să amplifice fenomenul de apariție a fisurilor și vibrațiilor. Lucrările efectuate trebuie să conducă la micșorarea la minimum a intensității vibrațiilor hidraulice induse de vârtejurile Karman și să elimine posibilitatea de apariție a fisurilor la îmbinările sudate ale coloanelor cu inelele. Soluția are în vedere îmbunătățirea profilului coloanelor.

Retehnologizarea camerei rotorului constă  în repartizarea zonelor deteriorate, injecții în spatele blindajului (dacă e cazul), refacerea suprafețelor interioare, control dimensional și în final efectuare protecției anticorozive. Se prevede de asemenea înlocuirea ușii de acces de la periferia paletelor rotorice.

La servomotoarele aparatului director se vor înlocui segmenții, bucșele, garniturile și bolțurile. În centrală se vor retehnologiza corpul, pistonul, cilindrul și tija. Caracteristicile servomotoarelor după retehnologizare vor permite realizarea parametrilor specifici.

Sistemul de lagăre al culisei servomotorului va fi cu autoungere. Pentru etanșarea pistoanelor și a tijei servomotorului se va prevedea o soluție modernă și fiabilă.

 

Rotorul

Pentru turbinele hidroagregatelor  2-6 se înlocuiesc paletele rotorului inclusiv garniturile de etanșare, exclusiv fusurile, piesele de bronz și organele de asamblare, iar pentru turbina primului hidroagregat se va înlocui rotorul integral.

Paletele vor fi executate din oțel inoxidabil care va permite remedierea deteriorărilor produse de cavitație fără încălzire prealabilă.

Între palete și camera rotorului se va asigura o gardă de maximum 0,1 % din diametrul rotorului.

Coloanele de distribuție pentru aducerea uleiului în servomotor vor fi din oțel inoxidabil.

Înlocuirea garniturilor flanșelor paletelor se va putea face fără demontarea agregatului sau a paletelor.

Pentru rotorul nou al primului grup se va prevedea posibilitatea de golire a uleiului din rotor.

 

Arbore turbină

Arborele este o construcție forjată și sudată având în interior spațiul necesar pentru trecerea conductelor coloanei de distribuție. Arborele se fixează pe capacul rotorului turbinei și respectiv pe butucul rotorului generatorului cu buloane. În zona flanșei de racord cu capacul rotorului se montează etanșarea la arbore.

Arborele primei turbine retehnologizate va fi înlocuit (corpul arborelui, organele de asamblare, garnituri, bucșe, etc.) numai unele detalii ( o mică flanșă interioară și un inel) urmând a fi reutilizate după rethnologizare.

Pentru arborii celorlalte turbine SULZER – HYDRO va adopta soluția de retehnologizare pe baza experienței proprii, a probelor și încercărilor în amplasament și a calcului privind rezerva de viață a arborelui în condițiile asigurării funcționării grupului în deplină siguranță pentru un nou ciclu de exploatare de 30 de ani.

 

Lagăr turbină

Lagărul turbinei este radial de tip segment cu ungere cu ulei. Răcirea uleiului se face cu apă.

Se vor înlocui segmenții cuzinet, reazemele lenticulare, organele de asamblare, garniturile, instrumentele de măsură și control. Suportul și carcasa lagărului se retehnologizează în centrală.

 

Etanșare arbore

Pentru etanșarea principală (de lucru) și pentru etanșarea de rezervă (pentru reparații) se vor înlocuii inelele de bronz, segmenții de grafit, furtunurile, elementele de asamblare, arcurile, garniturile, etc.

 
Regulatorul de viteză

Se înlocuiesc regulatorul de turație și echipamentele de reglaj ca și grupul de ulei sub presiune (cu excepția rezervorului de ulei, acumulatorului de ulei care se va retehnologiza în centrală).

Regulatorul de turație va fi electrohidraulic, numeric, tip PID.

Regulatorul va fi prevăzut cu următoarele dispozitive de comandă și reglaj:

ü       Dispozitiv pentru măsurarea turației;

ü       Consemn de turație;

ü       Consemn de putere activă;

ü       Limitator mecanic pentru deschidere;

ü       Limitator electric pentru deschidere;

ü       Reglajul statismului;

ü       Reglajul automat al turației de sincronizare;

ü       Reglajul zonei moarte (insensibilității);

ü       Limitarea deschiderii funcție de înălțimea de aspirație și căderea netă;

ü       Realizarea legăturii combinatorii optime;

ü       Detector acționat electric pentru închiderea vanelor cu închidere rapidă;

ü       Comandă manual㠖 electrică a palelor aparatului director și a paletelor rotorului;

Grupul de ulei sub presiune

Retehnologizarea grupului de ulei sub presiune constă în înlocuirea pompelor, conductelor și armăturilor, aparatelor de măsură și control, inclusiv instalația de automatizare a grupului de ulei. Rezervoarele și acumulatorul ulei-aer se vor retehnologiza în centrală și vor fi supuse automatizării.

 

Instalații anexe

Pentru retehnologizarea instalațiilor anexe ale turbinei (epuismente capac turbină, circuit apă răcire, circuit de drenaj ulei) vor fi înlocuite echipamentele și materialele uzate, inclusiv automatizarea instalațiilor. De asemenea CONEL va efectua modificări ale instalației de apă răcire și ungere.

 

 

Generator

   Generatorul retehnologizat va avea următoarele date tehnice:

ü            Tip generator ……………………….         vertical, cu lagăr auxiliar sub rotor, fără    arbore conform IEC 34-7;

ü            Putere nominală aparentă

     (corelată cu puterea la cupla turbinei)……….        Sn  = 210 MVA;

ü            Tensiunea nominală ………………………      Un =15,75 kV;

ü            Turația nominală     ………………………      nn = 71,43 rot/min;

ü            Turația de ambalare ………………………     corelată cu turbina;

ü            Frecvența nominală ………………………      nn = 50 Hz;

ü            Variația tensiunii …………………………       ± 5 % din Un

ü            Variația frecvenței ……………………….       ± 5 % din nn

ü            Randamentul nominal ……………………       min. 98,2 %;

ü            Conexiunea bobinajului statoric …………        Y;

ü            Clasa de izolație a înfășurărilor ………….        Cl. F;

ü            Factor de putere nominal …………………     cos j = 0,9;

ü            Temperatura aerului rece …………………      max 35o C

ü            Temperatura aerului cald …………………      max 65o C

ü            Temperatura apei de răcire la intrare …….       max. 25o C;

 

Carcasa statorului

Carcasa statorului fiecărui generator se va revitaliza. Se va face un control atent al sectoarelor de carcasă și în special a penelor de pachetare și al sudurilor la scoabele de fixare. Carcasa revitalizată va fi astfel dimensionată încât:

ü       Să fie o construcție rigidă și lipsită de vibrații;

ü       Să evite apariția eforturilor suplimentare în miezul statoric;

ü       Să obțină un flux de aer optim;

ü       Să se evite orice mișcare nedorită a carcasei, atât în condiții normale de funcționare, cât și în cazul solicitărilor în condițiile unui scurtcircuit.

Carcasa va fi protejată anticoroziv.

 

Miezul magnetic al statorului

Miezul magnetic al statorului pentru fiecare generator, se va retehnologiza utilizând tole noi.

Miezul magnetic al statorului va fi fără planuri de separații. Între pachetele elementare ale miezului magnetic se vor prevedea canale de ventilație. Miezul magnetic va fi cuprins între plăci de presiune ce vor asigura și posibilitatea de strângere a miezului în exploatare. Fixarea miezului în carcasa statorului va fi realizat cu ajutorul unor tije de ghidare în formă de coadă de rândunică. Termorezistențele vor fi montate pe fundul crestăturii. Tolele care constituie partea activă a generatorului vor fi realizate din tablă de aliaj de oțel și siliciu, acoperită pe ambele părți cu un strat termo-rezistent și electroizolant. Segmentele de tole vor fi debavurate după perforare, acoperite cu un strat electroizolator de calitate corespunzătoare pe ambele părți, apoi distribuite intercalat.

 

Bobinajul statorului

Bobinajul statorului pentru toate generatoarele retehnologizate va fi complet nou, adaptat noilor parametrii ai generatoarelor.

Bobinajul statorului va fi realizat din bare de cupru de cea mai bună calitate și va fi un bobinaj în doua straturi aranjate astfel încât să se obțină o curbă a undei sinusoidale prin suprimarea armonicelor (q egal număr întreg). Bobinajul statorului va fi de tip, „bară transpus㔠(Roebel bar). Fiecare bară Roebel va cuprinde un număr de conductoare transpuse, izolate, pentru a se reduce pierderile suplimentare în cupru. Bobinajul statorului va corespunde clasei „F” de izolație corespunzător IEC nr. 85, dar supratemperatura maximă admisibilă de funcționare va corespunde clasei B de izolație.

Izolația față de miez va fi compusă din straturi pe bază de mică, impregnate cu rășini epoxidice de înaltă calitate, realizate printr-un proces de uscare în vacuum. Pentru protecție împotriva efectului Corona se va aplica un strat protector semiconductor nonlinear pe  suprafața bobinajului, în zona crestături  + 100 mm.

Sistemul de împănare va fi din material elastic (pe laterale și sub pană) și va permite mișcările cauzate de diferența între coeficienții termici de dilatare ai miezului și ai bobinajului.

Conexiunile lipite vor fi acoperite cu garnituri izolante. Spațiul între aceste garnituri și conexiunile lipite va fi umplut cu material de umplutură, acestea două urmând a fi realizate din materiale cu proprietăți ignifuge.

Detectorii de temperatură vor fi instalați între statul superior și inferior ale aceleiași faze în crestătură și vor fi distribuiți simetric în bobinaj de-a lungul tuturor celor 3 faze.

Bobinajul va avea trei borne la ieșire și nouă la nul.

 

Rotorul

Înfășurările vor fi complet noi la toate generatoarele.

 Polii vor fi o construcție lamelară, iar materialul folosit va fi de înaltă rezistență. Miezul și plăcile de presare vor fi prinse între ele cu bolțuri, sudate sau înșurubate. În timpul acestei operațiuni se va menține presiunea calculată. Polii vor fi astfel proiectați și retehnologizați încât slăbirea penelor să nu fie posibilă, dar să fie posibil să se scoată și să se înlocuiască polii cu un număr minim de operații (față de scoaterea rotorului).

Fig. 4. - rotorul generatorului demontat

Polii vor fi fixați de obada rotorului cu ajutorul unui profil în T, împărțiți pe toată lungimea cu pene înclinate.

Bobinajul polului va consta în benzi plate de cupru. Izolația înfășurării va fi de clasă F.

Legăturile electrice între bobinele de excitație vor fi demontabile și prinse de obadă cu material izolant care să elimine posibilitatea defectării mecanice datorate vibrațiilor, dilatărilor termice sau solicitărilor cauzate de forțele centrifuge. Bobina va fi fixată de miez folosind procedeul de precomprimare.

Obada rotorului se reutilizează dacă după calculele mecanice suportă noile solicitări date de :

ü       Greutatea noilor poli;

ü       Noua turație de ambalare.

 

Lagărul axial

Lagărul axial al fiecărui generator va fi retehnologizat, utilizându-se componente noi, revitalizându-se cele existente și reutilizându-se anumite subansamble.

Prin retehnologizare se va avea în vedere ca suprafața rotitoare a inelului lagărului axial să fie superfinisată și ca rezultat frecarea va fi neglijabilă în timpul funcționării.

Segmenții vor permite reglementarea automată debitului lubrificatorului în funcție de viteză și sarcină în timpul funcționării.

Lagărul axial va fi izolat corespunzător împotriva curenților vagabonzi care pot apare și care pot duce la deteriorarea acestuia.

Răcirea uleiului se va face cu apă prin intermediul răcitoarelor de ulei. Apa se aduce din sistemul de răcire al generatorului gravitațional printr-o priză din camera spirală.

Lagărul axial va fi autolubrifiant (cu autoungere) de tip segment și poate fi prevăzut cu injecție de ulei și oprire.

Lagărul va fi retehnologizat încât să ofere o inspectare și o reglare ușoară când mașina este în repaus și un control vizual al nivelului uleiului în baie.

Instalațiile auxiliare ale tuturor generatoarelor retehnologizate vor fi în totalitate noi având în vedere noii parametrii ai generatorului, precum și uzura fizică și morală a celor existente.

 

 

                               8. Lucrările realizate până în prezent la primul grup

 

filozofia retehnologizării CHE Porțile de Fier I are la bază specificitatea amenajării și a echipamentelor din centrală. S-au urmărit două direcții:

1) modernizarea echipamentelor și a instalațiilor pentru a asigura funcționarea sigură a centralei pentru un nou ciclu de viață de 30 de ani.

2) durata retragerii din exploatare să fie cât mai mică și să se încadreze în perioada cu debite reduse. De aceea grupurile se retrag rând pe rând din exploatare pe 1 iunie și urmează a fi predate pentru exploatare industrială beneficiarului după 10 luni la 1 aprilie anul următor. Contractul a intrat în vigoare la 15 aprilie 1998. Printr-un efort suplimentar atât al părții române cât și a părții elvețiene, aceștia au fost  pregătiți pentru demararea lucrărilor la 1 iunie 1999. situația conflictuală a împiedicat efectuarea primelor importuri pe Dunăre, butucul trebuia retehnologizat. Această situație corelându-se cu o perioadă de debite crescute pe Dunăre s-a hotărât decalarea lucrărilor pentru primul HA retehnologizat cu 1 lună.

Conform prevederilor contractuale lucrarea este efectuat㠄la cheie”, partea română participă la probe, măsurători etc. putând solicita refacerea acestora dar partenerul elvețian are obligativitatea de a furniza la termen un ansamblu integrat funcțional care să răspundă cerințelor contractuale.

Stadiul lucrărilor

Partea A – Retehnologizarea agregatelor.

statorul generatorului a fost demontat complet constatându-se la multe bare descărcări, actualmente este în faza finală de împănare.

 La rotorul generatorului după ce s-a măsurat abaterea de la concentricitate  in 3 puncte pe fiecare pol, au fost demontați polii vechi iar acum s-a trecut la montarea polilor noi.

 

 

 

Fig. 5. bare statorice cu descărcări

 

Butucul turbinei se prelucrează la Reșița. Au fost livrate trei pale, iar ultimele trei pale au fost recepționate și vor fi livrate în cursul lunii decembrie. Arborele turbinei este în faza finală de execuție la IMGB Kverner. La turbină se metalizează camera spirală și se protejează aspiratorul, coloanele statorice sunt remodelate pentru a corespunde noului debit.

Toate echipamentele auxiliare grupului sunt în fabricație sau reabilitate conform graficelor convenite între părți.

Partea B – Reparație capitală

-         au fost reabilitate stațiile de pompare, instalațiile de ridicat și căile de rulare;

-         sunt în curs de reabilitare grătarele și transformatorul;

-         sunt în curs de contractare sau licitații instalațiile de filtrare ulei, instalația de apă de răcire agregat și transformator, cablurile de evacuare a energiei, compresoarele de înaltă presiune etc.

Trebuie subliniat faptul că lucrările se desfășoară conform graficelor stabilite datorită eforturilor  conjugate ale ambelor părți ceea ce ne dă speranțe că recepția lucrărilor se va face la 30 aprilie 1999.

 

Bibliografie:

-         Studiul de fezabilitate „Reparație capitală cu modernizarea celor 6 hidroagregate aflate in exploatare, în vederea creșterii gradului de siguranță și a puterii instalate în Centrala Hidroelectrică  Porțile de Fier I. reactualizare ca urmare a contractului cu SULZER HZDRO”;

-         „Documentația de licitație pentru retehnologizarea și mărirea capacității celor 6 hidroagregate din CHE Porțile de Fier I”.